U bent hier:

Algemene informatie

Al direct na het ontstaan van de functie van lector in 2001 is er een serie bijeenkomsten georganiseerd voor en door lectoren. Dit “landelijk lectorenoverleg” of “lectorenplatform”  had geen juridische basis en draaide op de vrijwillige inzet van een aantal lectoren. Het overleg heeft een aantal jaren gefunctioneerd met een wisselende intensiteit en succes. Activiteiten waren vooral gericht op kennisuitwisseling. Langzamerhand ontstonden er ook overleggen van lectoren binnen specifieke domeinen, bijvoorbeeld op het gebied van educatie, zorg & welzijn en HRM. Deze zijn levensvatbaarder gebleken.

In 2007 heeft de toenmalige hbo-raad het initiatief genomen tot het oprichten van het Forum voor Praktijkgericht Onderzoek. Dit netwerk van lectoren werd gepositioneerd als een bijzonder verenigingsorgaan van de hbo-raad en ondersteund vanuit de hbo-raad en het ministerie van OCW in de vorm van een secretaris en een budget voor activiteiten en voor een kleine vergoeding van de bestuursleden. Het bestuur bestond uit een vaste voorzitter en een aantal leden dat af en toe wisselde. Het primaire doel van het Forum was “lectoral development”: het verder ontwikkelen van het vak van lector. Het Forum heeft vier jaar bestaan en in die tijd een aantal expertisekringen georganiseerd, vier jaarconferenties, een gedragscode ontwikkeld, een profiel van de lector opgesteld, de website vernieuwd en een link gelegd tussen de website en de hbo-kennisbank, Open Access bevorderd, een prijs ingesteld voor het beste praktijkgerichte onderzoek, methodieken ontwikkeld en gewerkt aan kwaliteitscriteria voor praktijkgericht onderzoek (Forum voor Praktijkgericht Onderzoek, 2012). De publicaties van het Forum zijn hier bewaard.

Toen de financiering vanuit OCW stopte is het Forum opgeheven. De intentie van de hbo-raad was het oprichten van een Lectorenadviescollege. Dat is naar wij weten nooit gebeurd. Uit deze geschiedenis trekken wij de volgende lessen voor de Vereniging van Lectoren:

  • Kies voor bijeenkomsten van lectoren goede en leuke werkvormen met niet te veel eenrichtingsverkeer
  • Ga ervan uit dat lectoren geen tijd hebben. Maak activiteiten dus belangrijk, interessant en zorg dat activiteiten voor de Vereniging zoveel mogelijk samenvallen met of ten goede komen aan reguliere lectortaken.
  • Houd in eerste instantie vast aan een lidmaatschap dat uitsluitend bedoeld is voor lectoren.
  • Zorg voor een onafhankelijk zijn van de Vereniging Hogescholen en zorg dat je qua financiering niet van derden afhankelijk bent.

De Vereniging van Lectoren is een initiatief van de lectoren Robert-Jan de Boer en Eric van de Luijtgaarden (eerste voorzitter). De feestelijke oprichting was op 3 december 2014 aan de HvA in Amsterdam. De officiële oprichting vond plaats op 3 februari 2015 bij notaris Thissen in Maastricht.