Oproep: Doe mee met SKE voor lectoren

bevorderen van kwaliteit
Datum: 08 oktober 2018 t/m 08 oktober 2019

Oproep doe mee met SKE voor lectoren

Certificeren voor examenbevoegdheid

Een deel van het werk van een lector bestaat uit het verbinden van praktijkgericht onderzoek via bedrijven en organisaties, aan het hoger beroepsonderwijs. Op die manier hoopt een lector bij te dragen aan de noodzakelijke professionalisering van docenten en aan het opleiden van studenten. Die opleiding heeft als uitdaging om zo goed mogelijk aan te sluiten op de snelle veranderingen in de beroepspraktijk. En daar zit voor lectoren de uitdaging: praktijkgericht onderzoek levert kennis voor bedrijven om zich te blijven aanpassen aan veranderingen, maar dan moet het onderwijs ook mee, anders worden junior collega’s afgeleverd, die niet mee kunnen in die veranderingen.

En dat onderwijs moet aan wettelijke eisen voor examinering voldoen, dat gecontroleerd wordt door een onafhankelijk van de onderwijsorganisatie opererende examencommissie.

Een lector moet dus verstand hebben van praktijkgericht onderzoek, contacten onderhouden, publiceren over de nieuwe kennis. Maar er is geen vermelding van het kunnen toetsen en het kunnen examineren. Waarom is het mogelijk toch belangrijk om daar als lector kennis van te nemen?

Omdat examineren het sluitstuk is van goed onderwijs en nieuwe kennis in dat vernieuwde onderwijs ook op de juiste wijze getoetst moet worden. Een lector die ervaring en kennis heeft van juiste toetsing en examinering, kan nog beter adviseren en coachen bij vernieuwing van het onderwijs. De lector kan bij voorbaat een belangrijke barriere bij onderwijsvernieuwing weghalen: de angst voor accreditatie. Mogelijk draagt ervaring en kennis van toetsing daardoor bij aan de professionalisering van docenten? 

Wat is SKE?

Als je als lector deze werkzaamheden zou verrichten, reken dan op zo’n veertig uren werk en nog een aantal uren voor het schrijven van de portfolio en het eindgesprek. Dat levert je dus kennis en inzicht op van toetsing in onderdelen van het curriculum waar jij bij betrokken bent en waar je als adviseur en als coach van docenten een bijdrage wilt leveren in de vernieuwing van het onderwijs. Verder kun je als lector toetreden tot de examencommissie van een opleiding.

De senior kwalificatie examinering (SKE) is de opleiding voor voorzitters en leden van examencommissies. Voor lectoren is dit mogelijk interessant, omdat het bijna direct met de eigen werkzaamheden te maken heeft. Vanuit de taken en rollen van de lector, is het voorstelbaar dat de inhoud van de SKE beter aansluit bij het coachen en professionaliseren van onderzoekers in hun eigen taal: toetsing en examinering. De SKE richt zich op de samenhang tussen vakken en heeft ook aandacht voor collegiale coaching en intervisie met collega’s. De SKE behandelt de hele toetspiramide en de gehele toetcyclus voor een geheel curriculum. Dat lijkt meer aan te sluiten bij het overzicht dat lectoren hebben over opleidingen en bij de invloed die zij (zouden) willen hebben op onderwijsvernieuwing. Voorafgaand aan de SKE hoeft niet de BKE certificering te worden gehaald, deze twee staan los van elkaar. Een beetje ervaring met toetsing en kennis van toetsopbouw en curriuculum opbouw komt wel van pas.

Misschien is het voor jouw functioneren als lector gewenst dat je als lid van een examencommissie van een of meer opleidingen direct betrokken bent bij onderwijs en onderwijsvernieuwing? De toegevoegde waarde van een lector met SKE certificering zou in de driehoeksrelatie van hogeschool, beroepenveld en student, interessant kunnen zijn. De coachende en adviserende rol van de lector zal er een belangrijke dimensie bij kunnen krijgen.

Wil je met collegalectoren via de vereniging van lectoren deelnamen aan de opleiding SKE, meld je dan aan. De studielast bestaat uit het werken aan:

1          voorbereiding van drie middag- en avondsessies,

2          bijwonen van die drie sessies

3          het samenstellen van een portfolio waarin jij aantoont dat je de werkzaamheden voor het SKE certificaat begrijpt en uitgevoerd hebt

4          een criteriumgericht interview om mondeling inzicht in toetsbeleid van de opleidingen gerelateerd aan het lectoraat te toetsen volgens de beoordelingscriteria behorende bij de leerdoelen van de SKE.

Het bestuur van de Vereniging van Lectoren denkt dat het samenwerken aan deze certificatie inhoudelijk leuk is en de positie van de lector als beïnvloeder van onderwijsvernieuwing en als coach in de professionalisering van docenten zal versterken.

Data worden in overleg vastgesteld op een doordeweekse middag en avond ergens in het midden van het land.

Realisatie: verenigingenweb