Verslag algemene ledenvergadering 30 november 2017

algemene ledenvergaderingen
Datum: 14 maart 2018 t/m 14 december 2018

Notulen algemene ledenvergadering

 

Datum:        30 november 2017

Adres:         Nieuwegein

 

Aanwezigen: Eric van de Luijtgaarden (voorzitter), Jean-Pierre Wilken, Ferrie van Hattum, Yvonne Heerkens, Gerry Geitz (algemeen bestuur), Welmoed van der Velde (algemeen bestuur), Daan Andriessen (vice-voorzitter), Rogier Nijssen (secretaris), Marit van Lieshout, Judith Schueler (SIA, t/m agendapunt 2), Jan Jurriëns (penningmeester), Bart Visser, Bart Nieuwenhuis (v.a. agendapunt 3).

 1. Opening
  De voorzitter opent de vergadering. Iedereen stelt zich kort voor.
   
 2. Judith Schueler (SIA)
  Judith wil graag kennismaken met de VvL. Sinds juni is zij bij SIA en heeft ‘Regeling Lectorenplatform’ in haar dossier. Ze wil graag met lectoren in gesprek omdat ze wil kijken hoe de platforms werken en of deze de positie van de lector verstevigt, of het geld van SIA helpt enz. Het was een eenmalige regeling om topsectoren te bedienen. Vorig jaar heeft SIA een oproep gedaan aan lectoren om zich te verenigingen in een lectorenplatform. Ze krijgen een ton per jaar om een thema met elkaar op te pakken. Er zijn 20 platforms die zorgen dat een veld een aanspreekpunt krijgt. De invulling is verschillend per platform, er is geen keurslijf. Er zijn ongeveer 300 lectoren bij betrokken. Ze wil kijken in hoeverre de lectorenplatforms de positie van lectoren daadwerkelijk versterken, en inventariseren welke andere thema’s voor de platforms van toepassing zijn. Yvonne en Jan gaan met Judith verder verkennen welke rol de VvL kan spelen in bijvoorbeeld een vervolg op de platformregeling.
   
 3. Versterking bestuur
  Jan Jurriëns van hogeschool Avans Mariska van der Giessen van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en Gerry Geitz van Stenden hogeschool zijn toegetreden tot het bestuur. Jan heeft het penningmeesterschap van Robert Jan de Boer overgenomen. Gertrud Blaauw en Christianne de Poot zijn uit het bestuur getreden. Er is een vacature voor een bestuurslid ‘Communicatie’, niemand meldt zich daarvoor aan.
   
 4. Overzicht activiteiten 2016-2017
  De leden zijn tevreden met de nieuwsbrieven.

  Jan en Welmoed lichten SURF Open Access award toe. Zij hebben in de jury gezeten. Behalve de jury, geeft ook het publiek een waardering.

  Het bestuur heeft twee keer per jaar een overleg met Thom de Graaf van de Vereniging van Hogescholen. Het is zinvol om met hem te leggen, want de VHH kan verbindingen leggen die de VvL niet kan leggen. Het streven is om invloed op de onderzoeksagenda uit te oefenen. Het overleg is informeel. De VvL maakt actief deel uit van het bestuurlijke commissieonderzoek. In de nieuwsbrieven wordt hier voortaan een terugkoppeling over gegeven. 

  De verdeling van de gelden en de concretisering van onderzoek in lectoraten en kenniscentra zoals we die nu kennen staat niet in de wet.
   
 5. Voornemens 2018
  Er wordt gediscussieerd over de mogelijkheden tot structurelere financiering van praktijkgericht onderzoek. Dat deze financiering bij een aantal hogescholen steeds maar tijdelijk is, terwijl praktijkgericht onderzoek sinds 1986 in de wet verankerd is, wordt gezien als groot probleem. We blijven te veel een ‘nice to have’. Het zou helpen als de vereniging een soort position paper zou maken waarmee we structurele financiering zowel bij de eigen hogeschool als bij de minister (zo direct mogelijk, niet via VH) aanhangig kunnen maken.
  Bart Nieuwenhuis en Ferrie van Hattum gaan een eerste aanzet voor een position paper (A4) maken, die dan binnen VvL besproken wordt op een themabijeenkomst. Er zijn diverse opties voor communicatie/draagvlak creëren (kamerleden, OCW, Huib de Jong, etc.).

  Het overleg met VH heeft nog niet gefigureerd in de nieuwsbrieven, dit bij volgende editie doen.

  Bart Visser heeft zich aangemeld voor ‘fast track’ BKE/SKE, georganiseerd door Christoph Maria. 12 december is er een gesprek met een potentiële aanbieder.
   
 6. Financiën
  De contributie voor 2018 blijft € 75. Jan licht de financiën toe. Er is een positief saldo. Hij maakt nog een uitgebreid overzicht. Daarna kan de kascontrole plaatsvinden. Marit van Lieshout en Jean-Pierre Wilken melden zich aan voor de kascommissie.
   
 7. Promotierecht (ingelast agendapunt)
  Marit wil, naast bespreken hoe het ius promovendi voor lectoren vorm gegeven zou moeten worden, graag praten óf we dat wel willen. Er wordt een tweede themamiddag over georganiseerd (pros and cons van ius promovendi, argumenten verzamelen), waar ook ‘professional doctorates’ besproken wordt.
   
 8. Sluiting
  De communicatie over ius promovendi was verwarrend, het leek een agendapunt. Het bestuur bekijkt dit en let er in het vervolg op.

  De voorzitter sluit de vergadering.

Actielijst

Nr.

Datum

Punt

Omschrijving

Wie

1

30-11-2017

2

Verkennen welke rol de VvL kan spelen in bijvoorbeeld een vervolg op de platformregeling

Yvonne en Jan

2

30-11-2017

5

Eerste aanzet voor position paper (A4) maken

Bart Nieuwenhuis en Ferrie van Hattum

3

30-11-2017

5

Position paper bespreken op een themabijeenkomst van de VvL

Bestuur

4

30-11-2017

5

Verslag van het overleg met de Vereniging van Hogescholen in de nieuwsbrief opnemen

Heleen

5

30-11-2017

6

Marit en Jean-Pierre uitnodigen voor controleren kas

Jan

6

30-11-2017

7

Themamiddag organiseren over pros and cons van ius promovendi

Bestuur

7

30-11-2017

8

Kijken naar agendapunt ius promovendi van deze vergadering. Was verwarrend

Rogier en Heleen

 

Realisatie: verenigingenweb