Passende methodologie voor praktijkgericht ontwerponderzoek

bevorderen van kwaliteit
Datum: 14 maart 2018 t/m 31 juli 2018

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA heeft aan Hogeschool Utrecht en het Network Applied Design Research gevraagd een project te doen rondom passende methodologie voor praktijkgericht ontwerponderzoek.

Eén van de taken van Regieorgaan SIA ligt in het verder stimuleren van de kwaliteit van Praktijkgericht Onderzoek. Belangrijke vragen hierbij zijn: Wat zijn definiërende en methodologische kenmerken van praktijkgericht onderzoek? Wat zijn passende onderzoeksdesigns in specifieke contexten? Hoe kunnen we het ontwikkelen, kiezen en onderling delen van passende onderzoeksdesigns verder bevorderen?

Antwoorden op deze vragen zijn waarschijnlijk domeinspecifiek. Het project Passende methodologie voor praktijkgericht ontwerponderzoek probeert deze vragen te beantwoorden voor praktijkgericht ontwerponderzoek. Doel van het project is het ontwikkelen van een aanpak waarin lectoren de gelegenheid wordt geboden gezamenlijk te werken aan de verdere professionalisering van hun praktijkgericht onderzoek door:

  • Beschrijven en vastleggen van methodieken om deze beter wetenschappelijk te kunnen gaan funderen.
  • Verder ontwikkelen van kwaliteitscriteria die rekening houden met de dilemma’s en afwegingen die bij praktijkgericht onderzoek moeten worden gemaakt tussen praktische relevantie en methodische grondigheid.
  • Meer helderheid te ontwikkelen over het specifieke profiel en de definiërende eigenschappen van praktijkgericht onderzoek.

De te ontwikkelen kennis betreft een antwoord op twee vragen:

  • Op welke wijze kunnen lectoren binnen hun domein werken aan professionalisering van praktijkgericht onderzoek door het ontwikkelen van een profiel van praktijkgericht onderzoek, het beschrijven, vastleggen en onderbouwen van methodieken, en het ontwikkelen van kwaliteitscriteria?
  • Welke hulpmiddelen helpen individuele onderzoekers in het ontwerpen van een passend onderzoeksdesign?

In het project wordt gekeken naar de methodologische kenmerken van de (toegekende en afgewezen) praktijkgerichte ontwerponderzoeken uit de diverse RAAK programma’s van SIA voor de periode 2014 – 2017. Daarnaast worden interviews gehouden en een serie round-tablebijeenkomsten. Onder andere zullen als eindresultaten worden opgeleverd een beschrijving van de ontworpen en geteste hulpmiddelen voor onderzoekers en een beschrijving van de gevolgde werkwijze die toepasbaar is in andere domeinen.

Het project loopt tot maart 2019. De Vereniging Hogescholen is gevraagd om zitting te nemen in de klankbordgroep.  Lectoren die daarvoor belangstelling hebben of die meer informatie willen kunnen contact opnemen met lector Daan Andriessen van Hogeschool Utrecht (daan.andriessen@hu.nl).

Realisatie: verenigingenweb