Themamiddag Vereniging van Lectoren over kwaliteit van onderzoek en Open Science

belangenbehartiging
Datum: 07 juli 2017 t/m 31 december 2017

Op 12 april 2017 hield de Vereniging van Lectoren een themamiddag over kwaliteit van onderzoek en Open Science. In het eerste deel van de bijeenkomst bespraken de aanwezige lectoren, onderzoekers en beleidsmedewerkers het rapport ‘Advies Werkgroep Kwaliteit van Praktijkgericht Onderzoek en het Lectoraat’ van de Commissie Pijlman (hier te downloaden). Het rapport bevat onder andere een lijst met kwaliteitscriteria voor praktijkgericht onderzoek in het hbo. De deelnemers waren positief over de criteria. Zo zijn ze ruim genoeg voor verschillende onderzoekstradities. Ze besteden expliciet aandacht aan de relatie tussen  onderwijs en onderzoek en aan onderzoeksethiek. Ze geven aan dat doorwerking van praktijkgericht onderzoek dient plaats te vinden naar de praktijk maar ook naar onderwijs en wetenschap. Het rapport is een volgende stap in het bevorderen van uniformiteit in denken over de kwaliteit van onderzoek in het hbo terwijl het tegelijk uitnodigt om voor het eigen domein van een kenniskring de criteria te specificeren. De deelnemers gaven aan dat de criteria op allerlei manieren te gebruiken zijn bij onderzoek, waaronder:

 • Als zelfcheck bij het schrijven van een onderzoeksplan
 • Bij het schrijven van een onderzoeksverantwoording achteraf
 • Bij een review van een lectoraat of kenniscentrum. Waar zitten onze zwakke plekken?
 • Om naar te verwijzen in een offerte.

In het tweede deel van de bijeenkomst werd het onderwerp Open Science besproken. Er werd ingegaan op de vraag wat specifieke aspecten zijn van Open Science in het hbo. Deelnemers kwamen tot de volgende punten:

 • Open Science is een kans voor het hbo om de doorwerking van haar onderzoek verder te vergroten
 • Voor het hbo is het een maatschappelijke verplichting gezien de missie van haar onderzoek
 • Het biedt mogelijkheden om het meten van impact anders in te steken dan via traditionele indicatoren
 • Het kan een hulpmiddel zijn om de kwaliteit van ons onderzoek te bevorderen

Toepassen van Open Science in het hbo vereist wel aandacht voor een aantal specifieke punten:

 • De doelgroepen van onderzoek in het hbo zijn zo divers dat je de ontsluiting van onderzoeksresultaten heel doelgroepspecifiek dient te doen
 • In het hbo komen onderzoeksresultaten in allerlei vormen voor, niet alleen als traditionele onderzoekspublicaties.
 • Door de nauwe verwevenheid van het onderzoek met de praktijk kunnen er (commerciële) belangen een rol spelen in het onderzoek. Niet al het onderzoek kan daardoor open zijn.
 • Bewaken van de kwaliteit vereist extra aandacht. Kwaliteitsfilters moeten worden ingebouwd. Maar hoe? Bijvoorbeeld een verplichte verantwoording aan de hand van de kwaliteitscriteria van Pijlman?
 • De data en kennis in praktijkgericht onderzoek zijn vrijwel altijd context-specifiek. De vraag is hoe zinvol het is deze data altijd openbaar te maken. Vaak zijn ze niet geschikt voor hergebruik.

Deelnemers Maarten van Rooij van de HAN schreef op de blog van de HAN over Open Science een kort verslag van de bijeenkomst. De volgende themabijeenkomst van de Vereniging van Lectoren is op maandagochtend 2 oktober en gaat over onderzoeksethiek. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij karin.ruiter@hu.nl.

Realisatie: verenigingenweb