Algemene Ledenvergadering 30 november 2016

algemene ledenvergaderingen
Locatie: Fokker Terminal Den Haag
Datum: 30 november 2016

Notulen algemene ledenvergadering

Datum:        30 november 2016

Adres:         Den Haag

Aanwezig:    bestuur: Eric van de Luytgaarden (voorzitter), Robert Jan de Boer, Rogier Nijssen,
Daan Andriessen, Christianne de Poot

Leden:         Petra Oden, Jos Gunsing, Jean Pierre Wilken, Christoph Maria Ravesloot, Bram Veenhuizen, Jeroen Kluck

 1. Opening
  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
   
 2. Overzicht activiteiten VvL 2015-2016
  Activiteiten richten zich op 3 doelen:
 • Profilering
 • Belangenbehartiging
 • Bevorderen van kwaliteitsonderzoek
   

Profilering

 • Organiseren themamiddagen:
  • Debat met Bussemaker
  • In gesprek met Frans Leijnse
  • Profilering van praktijkgericht onderzoek (met SIA en communicatiemedewerkers hogescholen)
 • Ondersteunen Rathenau Instituut bij onderzoek naar onderzoek in hbo
 • Bijdragen aan jaarcongres Vereniging Hogescholen
 • Bijdrage aan congres over valorisatie van onderzoek
 • Helpen reviewen studentenonderzoek Student Research Conference

 

Belangenbehartiging

 • 2x per jaar bestuurlijk overleg met voorzitter Vereniging Hogescholen
 • Ondersteunen initiatief om positie lector vast te leggen in de wet
 • Afspraken met Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven Tweede Kamer over inzet netwerk bij kennisvragen
 • Leveren 3 leden voor Bestuurlijke Commissie OnderZoek Vereniging Hogescholen

Bevorderen kwaliteit

 • Engelse vertaling Gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het HBO
 • Lidmaatschap Commissie Herziening Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening
 • Met NPRO-SIA ontwikkelen methodiek voor intervisie van onderzoek
 • Workshops  op jaarcongres NPRO-SIA
 • Meeschrijven aan advies Werkgroep Kwaliteit van Praktijkgericht Onderzoek en het Lectoraat

Top 10 hogescholen die zich profileren als onderzoekssamenwerkingsverband:
* Haagse Hogeschool (uit verslag bespreking VH)

 • Zuyd Hogeschool
 • Windesheim
 • Saxion
 • HU
 • HKU
 • HAN
 • UvA
 • Hanze Hogeschool


Jean Pierre Wilken complimenteert het bestuur voor wat het allemaal gedaan heeft. Hij adviseert deze presentatie door te sturen aan de leden. Er wordt geopperd ook de niet-leden informatie te sturen.

Na een discussie over fraude in onderzoek besluit het bestuur, bij afwezigheid van een hbo-breed initiatief, om zelf een onafhankelijke commissie in te stellen om klachten over onjuiste wetenschapsbeoefening in het hbo te behandelen. Hiermee bevorderen we het zelfreinigend vermogen.
 

 1. Voornemens 2017
  • Om meer leden te werven gaan de leden van het bestuur op hun eigen hogescholen kijken of er lectoren zijn die lid willen worden van de VvL. De leden kunnen dit ook doen.
  • Het bestuur heeft te weinig body en wil graag leden werven voor incidentele activiteiten. Het bestuur vraagt of de leden ideeën hebben voor werving van leden. Mogelijkheid is bij overleggen van lectoren op de hogescholen en bij landelijke gremia dit onder de aandacht te brengen. Jean-Pierre Wilken en Jos Gunsing willen zich wel inzetten voor incidentele activiteiten.
  • Het bestuur gaat een folder ontwerpen waarbij de mogelijkheid bestaat tot inschrijving, zowel schriftelijk als digitaal.
  • Regelmatig nieuwsbrief uitgeven voor meer zichtbaarheid. De nieuwsbrief kan bestaan uit bullets met korte omschrijvingen met de mogelijkheid door de klikken naar de website voor meer informatie.
    
 2. Nieuwsbrieven
  Het bestuur ontbreekt de tijd om regelmatig nieuwsbrieven uit te geven. Er is wel veel informatie om te delen. Het idee wat eerder genoemd is, om een keer in de zes weken een nieuwsbrief uit te geven met bullets en een kort berichtje waarop de leden kunnen doorklikken naar de website wordt meegenomen. Er kan ook een verbinding gemaakt worden met andere platforms.
   
 3. Themamiddag
  De themamiddag is 12 april. Er wordt geopperd om niet alleen lectoren uit te nodigen, maar deze middag samen met de vereniging van hogescholen te organiseren. Nadeel hiervan, is dat er mensen komen die niet tot je doelgroep behoren. Alternatief is de middag op te splitsen in 2 delen een plenair gedeelte en een voor de vereniging. Het bestuur neemt de suggesties mee en denkt er over na.

  Er is een actieve discussie gaande tussen de vereniging en het ministerie over het toekennen van Ius promovendi aan lectoren. Men denkt na over een experiment van lus promovendi aan mensen die in de kunst en maritieme wereld zitten, omdat daar geen academische pendant in ons land van is. Het bestuur bekijkt of het opportuun is daar eventueel in het najaar een themamiddag aan te wijden.
   
 4. Financiën
  Er is een goede kaspositie. Er zijn weinig kosten gemaakt. De leden betalen niet altijd even snel. Dit heeft ook te maken met dat ze zich afvragen waar ze nu eigenlijk voor betalen. Dit is niet zichtbaar genoeg. Het blijkt dat Avans voor veel leden het lidmaatschap betaalt. Het bestuur zoekt 2 kascommissieleden. Christoph Maria Ravesloot  meldt zich aan voor kascommissie én als bestuurslid. Hij kan pas bestuurslid worden als hij vanuit de kascommissie heeft bijgedragen aan goedkeuring van de financiële rapportage 2015-2016. Verder meldt Jeroen Kluck zich aan voor de kascommissie.
  Joop Splinter draagt zijn bestuursfunctie over aan Welmoed van der Velde. Zij is juriste en lector. De aanwezige leden gaan akkoord met haar voordracht. 

  Er staan 4 vacatures open. Robert Jan de Boer stopt met het bestuur en penningmeester. Er wordt een algemeen bestuurslid gezocht en een voor communicatie en promotierecht. Joop Splinter blijft actief als voorzitter van de commissie die over ius promovendi gaat. Christoph Maria Ravesloot meldt zich aan als algemeen bestuurslid.

  Het bestuur geeft aan dat bestuurslid zijn niet zoveel tijd in beslag neemt, maar hoe meer mensen, hoe meer er gedaan kan worden.

  Sinds afgelopen maandag is er ondersteuning van Heleen Valkema van Secretarial Services.
   
 5. Rondvraag
  CMR oppert om Open Access als thema op te nemen. Hij stuurt hier informatie over rond. Ook kan er een samenwerking met SURF gezocht worden.
  Eric is benaderd door de uitgever Amsterdam University Press. Ze willen een online tijdschrift opzetten voor praktijkgericht onderzoek. Er komt 1 format voor verschillende vakgebieden. Lectoren zijn enthousiast om in dit tijdschrift te publiceren. Het bestuur is hier ook enthousiast over.
  JPW vraagt of de vraag dat lectoren zich ‘lector dr.’ mogen noemen bij het bestuur terecht is gekomen. Dit is niet het geval.
  CMR is gevraagd om in de deelmedezeggenschapsraad van de kenniscentra van de hogeschool Rotterdam zitting te nemen. Hij vraagt of er andere lectoren zijn die hier ervaring mee hebben. Deze vraag wordt in de nieuwsbrief uitgezet.
  Bram Veenhuizen: heeft open access journal bij hogeschool Arnhem/Nijmegen, dit heet ‘int. journal of driving science’. Hij houdt ons op de hoogte. Dit wordt in de nieuwsbrief opgenomen.

Actielijst

Nr.

Datum

Punt

Omschrijving

Wie

1

30-11-2016

1

Onafhankelijke klachtencommissie instellen

Bestuur

2

30-11-2016

2

Folder ontwerpen

Bestuur

3

30-11-2016

5

Kascommissie uitnodigen voor kascontrole

RJdB

4

30-11-2016

6

In nieuwsbrief vragen of er leden zijn die ervaring hebben met deelmedezeggenschapsraad

Rogier/Heleen

5

30-11-2016

6

In de nieuwsbrief melding maken van open acces journal hogeschool Arnhem/Nijmegen

Rogier/Heleen

 

Realisatie: verenigingenweb