VvL ondersteunt het initiatief om de positie van de lector vast te leggen in de wet

belangenbehartiging
Datum: 01 november 2015 t/m 01 juni 2017

De Vereniging Hogescholen is van mening dat de positie van lector wettelijke bescherming behoeft. De VvL heeft in een brief aan de Vereniging Hogescholen aangegeven dit initiatief te ondersteunen. Deze brief is hier onder integraal weergegeven. Inmiddels heeft de 2e Kamer ingesteld met de volgende wetswijziging:

Wetsvoorstel Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek:

Artikel 10.3f Verantwoordelijkheden en rechten lectoren

1.Tot het personeel van de hogeschool behoren in elk geval de lectoren. In het benoemingsbesluit wordt vermeld het vakgebied waarin de lector zijn onderwijs- en onderzoektaken uitoefent.

2.De lectoren zijn verantwoordelijk voor het praktijkgericht onderzoek en voor de bevordering van de verwevenheid daarvan met het onderwijs op het hun toegewezen vakgebied.

3.  De lectoren zijn gerechtigd de titel lector te voeren.

Het doel van de wet is o.a. het tegengaan van misbruik van de naam ‘Hogeschool’, ‘Universiteit’, ‘University’ en ‘University of applied sciences’ Het CDA heeft een amendement ingediend om de verantwoordelijkheden van de lector in deze wet vast te leggen. De Vereniging Hogescholen is zeer verheugd dat dit amendement is aangenomen omdat hiermee wordt benadrukt dat de activiteiten van lectoren behoren tot de kerntaak van een hogeschool. De inspanningen die hogescholen en de Vereniging van Lectoren de afgelopen 20 jaar hebben verricht om de lector als spil van het praktijkgericht onderzoek te positioneren, worden hiermee bekrachtigd. Tevens versterkt de verankering van de verantwoordelijkheid van de lector in de wet de transparantie over de functie van de lector richting samenwerkingspartners. De wet moet nog worden behandeld in de Eerste Kamer.

"Geachte heer De Graaf,

De Vereniging van Lectoren ondersteunt van harte het initiatief om te komen tot een verankering van de positie van de lector in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek. Deze stap past in de ontwikkelingsfase waarin het onderzoek aan het hbo zich bevindt. Praktijkgericht onderzoek is een van de kerntaken van het hbo geworden en heeft een solide basis in de Nederlandse kennisinfrastructuur. De opgave in de nabije toekomst is om dit uit te bouwen in omvang, impact en kwaliteit.

Een belangrijk onderdeel van de positie is dat de lector een leeropdracht heeft in een praktijkgericht kennisgebied. Verankering hiervan in de wet helpt om wildgroei in titulatuur tegen te gaan en de kwaliteit te bewaken. Een vergelijkbare positie van de lector in het hbo als die van de hoogleraar aan de universiteit bevordert ook de onderlinge samenwerking. Voorwaarde is wel dat de wet zo wordt geformuleerd dat deze ook van toepassing is op niet-publieke hogescholen met geaccrediteerde hbo opleidingen.

De Vereniging van Lectoren denkt graag met u verder na over het exacte profiel van de lector en de eisen die aan die functie moeten worden gesteld. Afspraken hierover zijn inmiddels in de maak."

Realisatie: verenigingenweb