Profiel van de lector

Profiel van de lector

Het Forum voor Praktijkgericht Onderzoek heeft in 2009 een profiel opgesteld van de lector. Dit profiel formuleert de kwaliteitseisen voor lectoren. Met dit profiel wordt duidelijk welke kwaliteiten personen met de titel van lector in huis moeten hebben. Dit profiel moet gezien worden als een handreiking waarmee elke instelling richting kan geven aan het formuleren van kwaliteitseisen voor de eigen lector.

Onderzoek is de kern van het werk van de lector, daarop ligt het zwaartepunt. Onderzoek wordt gevoed door vragen vanuit de beroepspraktijk en vanuit het onderwijs. Onderwijs en beroepspraktijk worden gevoed door de kennis die het onderzoek genereert.

1. Onderzoek

1.1. Benoemingseisen

Een lector:

 • beschikt over bewezen wetenschappelijke kwalificaties en is gepromoveerd.
 • heeft actuele kennis en ervaring op het terrein van wetenschappelijk (praktijkgericht) onderzoek.

1.2. Karakteristieken van de onderzoeksactiviteiten

Een lector:

 • beschikt over theoretisch en praktisch gefundeerde domein- en/of beroepsinhoudelijke kennis 
 • verricht onderzoek binnen de kaders die gesteld zijn in de gedragscode onderzoek voor het HBO (Gedragscodepraktijkgerichtonderzoek)
 • geeft leiding aan onderzoek dat geworteld is in de beroepspraktijk en in het onderwijs voor die beroepspraktijk.
 • maakt een vertaalslag van de generieke kennis uit eigen of door anderen verricht wetenschappelijk onderzoek naar toepassingen in de praktijk.
 • beschrijft en innoveert systematisch werkwijzen en ontwikkelingen binnen de beroepspraktijk, vertaalt deze in concepten en methodieken en komt op die manier tot generieke kennis; deze kennis komt weer ten goede aan de beroepspraktijk en het HBO onderwijs.
 • maakt doelgroepgericht de resultaten van onderzoek bekend in de vorm van publicaties in zowel de wetenschappelijke literatuur als in de beroepsgerichte vakliteratuur, lezingen, workshops, demonstraties, modellen, etc.
 • draagt bij aan het ontwikkelen van een onderzoekscultuur zowel binnen de HBO instelling als geheel, als binnen het onderwijs en de beroepspraktijk.
 • beschikt over een zekere ‘pioniersmentaliteit’ om het praktijkgericht onderzoek ‘op de kaart te zetten’.

2. Beroepspraktijk

2.1. Benoemingseisen

Een lector voert waar mogelijk en zinvol het onderzoek uit in samenwerking met de beroepspraktijk, en ontwikkelt specifieke kennis voor afzonderlijke bedrijven en instellingen, maar vooral generieke kennis die in tal van situaties toepasbaar is.

2.2. Karakteristieken van de activiteiten in of gerelateerd aan de beroepspraktijk

Een lector:

 • draagt bij aan de verbetering en innovatie van de beroepspraktijk.
 • maakt door middel van vraagarticulatie een (latente) vraag in de beroepspraktijk expliciet; dé ‘beroepspraktijk’ is afhankelijk van het vakgebied: het kan gaan om professionals (en hun beroepsorganisaties), bedrijven (incl. MKB en de achterliggende branche-organisaties), de overheid (lokaal, provinciaal, landelijk), etc.
 • richt zich naast het ontwikkelen van kennis ook op het implementeren en evalueren van verbeter- en innovatietrajecten in de beroepspraktijk, bijvoorbeeld in de vorm van handelings- of actieonderzoek.

3. Onderwijs

3.1. Benoemingseisen

Een lector heeft kennis en aantoonbare belangstelling voor het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijsactiviteiten.

3.2. Karakteristieken van de activiteiten in of gerelateerd aan het onderwijs.

Een lector:

 • draagt bij aan de verhoging van de kwaliteit van het HBO-onderwijs ten aanzien van vakinhoud én onderzoeksvaardigheden, en richt zich daarbij op zowel docenten en studenten als op scholing van mensen uit het praktijkveld.
 • laat de bijdrage aan het onderwijs op verschillende manieren tot uiting komen, zoals bijvoorbeeld door het ontwikkelen van curriculum(onderdelen), doceren, begeleiden, coachen en is daarbij met name gericht op het borgen van academische vaardigheden door bijvoorbeeld het invlechten van academische leerlijnen in curricula of onderzoeksbegeleiding op bachelor- en masterniveau.
 • spant zich in om studenten en docenten in het HBO zowel inhoudelijk te scholen op hun vakgebied als bij hen onderzoekskennis, onderzoeksvaardigheden en een onderzoekende houding te ontwikkelen, en hen bij het doen van onderzoek te begeleiden; daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de gewenste ontwikkeling van HBO-professionals naar reflective practitioners.

4. Algemene (randvoorwaardelijke) kwaliteitseisen

4.1. Visie

Een lector:

 • is een autoriteit op zijn vakgebied en is een visionair maar realistisch denker.
 • heeft zicht op de ontwikkelingen in het eigen vakgebied en zet van daaruit lijnen uit naar de toekomst.

4.2. Multidisciplinair

Een lector analyseert, onderzoekt en lost vraagstukken op in multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, waar dat nuttig en nodig is.

4.3. Aansturing van de onderzoekseenheid

Voor zover het tot de taak van de lector behoort richt deze de onderzoekseenheid in, ontwikkelt die verder en genereert zo nodig een substantiële tweede en derde geldstroom.

Een lector:

 • ontwikkelt in samenspraak met beroepspraktijk en onderwijs een relevant, aantrekkelijk, uitdagend en herkenbaar onderzoeksprogramma, al dan niet ingebed in een grotere onderzoekseenheid zoals bijvoorbeeld een expertisecentrum, met voldoende massa en focus.
 • bewaakt en verbetert op een systematische wijze de kwaliteit van de activiteiten.
 • geeft op een inspirerende en motiverende wijze leiding aan een onderzoeksteam.

4.4. Disseminatie van kennis, implementatie van verbeter- en innovatietrajecten, en
valorisatie

Een lector:

 • implementeert, daar waar mogelijk en relevant, de ontwikkelde kennis in de onderwijs- en beroepspraktijk.
 • handelt diplomatiek, zowel als adviseur en als veranderingsmanager.
 • zorgt voor valorisatie, dat wil zeggen voor het ontplooien van nieuwe maatschappelijke en economische activiteiten.

4.5. Netwerkvorming in de driehoek

Een lector:

 • beschikt over een relevant (inter)nationaal en regionaal netwerk in de onderzoekswereld, de beroepspraktijk en de onderwijspraktijk en weet per project de juiste mensen en organisaties bij elkaar te brengen.
 • is nieuwsgierig naar ontwikkelingen in andere disciplines en staat open voor gezamenlijke initiatieven.

 

Realisatie: verenigingenweb